Πρόγραμμα ασφάλισης Κινητών τηλεφώνων & Τάμπλετ

Πρόγραμμα ασφάλισης Κινητών τηλεφώνων & Τάμπλετ

1Καλυπτόμενοι κίνδυνοι

 • Φωτιά
 • Κλοπή εκ διαρρήξεως (από οποιονδήποτε κλειστό χώρο: σπίτι, γραφείο, αυτοκίνητο, κλπ)
 • Ληστεία (με χρήση βίας)
 • Τυχαία θραύση οθόνης ή / και κρυστάλλων
 • Νερά (ζημιά από τυχαία επαφή με νερό ή άλλο υγρό στοιχείο)

Η κάλυψη είναι παγκόσμια και ισχύει για 12 μήνες (ένα έτος).

Σημείωση: δεν δίνεται δυνατότητα ανανέωσης της ασφαλιστικής κάλυψης

 

2Διαδικασίες ασφάλισης

 • Στοιχεία Αγοραστή / Πελάτη:Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνα, e-mail)
 • Στοιχεία ασφαλιζομένου αντικειμένου:Τύπος συσκευής (κινητό ή tablet), αξία αγοράς, serial number, ημερομηνία έναρξης της ασφαλιστικής κάλυψης (από την ημερομηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού).
 • Πιστοποιητικό Ασφάλισης:Με την πληρωμή των ασφαλίστρων εκδίδεται άμεσα και ηλεκτρονικά, ένα ονομαστικό πιστοποιητικό ασφάλισης, το οποίο αποστέλλεται στον εκάστοτε ασφαλιζόμενο πελάτη.
 • Πληρωμή Ασφαλίστρων:Για την έναρξη ισχύς της κάλυψης και προκειμένου να εκδίδεται το σχετικό Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Κάλυψης θα πρέπει να έχουν πληρωθεί τα ασφάλιστρα στην ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ IKE.

 

3Διαδικασίες Αποζημίωσης

 • Έγγραφη αναγγελία ζημιάς(περιγραφή του περιστατικού) του εκάστοτε πελάτη / αγοραστή προς την ασφαλιστική εταιρεία.
 • Αντίγραφο του Τιμολογίου / Λιανικής Απόδειξης Αγοράς.
 • Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Ασφάλισης.
 • Στην περίπτωση κλοπής, ληστείας ή φωτιάς, η κάλυψη θα δίνεται με την προσκόμιση επίσημων εγγράφων / δελτίο συμβάντων από τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ., αστυνομία, πυροσβεστική υπηρεσία, κλπ).
 • Για συμβάντα που θα συμβούν στο εξωτερικό απαιτείται η επίσημη μετάφραση των εγγράφων στα Ελληνικά.
 • Στην περίπτωση θραύσης ή ζημιάς από νερά θα πρέπει να αποστέλλονται φωτογραφίες από την ζημιωμένη συσκευή και να προσκομίζεται το τιμολόγιο επισκευής ή αντικατάστασης

Digitech4all.eu

View Mobile / Standard