Πρόγραμμα ασφάλισης Κινητών τηλεφώνων & Τάμπλετ

Πρόγραμμα ασφάλισης Κινητών τηλεφώνων & Τάμπλετ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Δικαιούστε συμμετοχής στην ασφάλιση εάν :

 • Είστε άνω των 18 ετών
 • Εάν έχετε στη κυριότητά σας καινούργιο κινητό τηλέφωνο, tablet, laptop/mac book.
 • Η ασφάλιση γίνεται υποχρεωτικά με την αγορά της συσκευής (ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου / απόδειξη αγοράς).

   

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Σκοπός του Ασφαλιστηρίου είναι να ασφαλίσει το κινητό τηλέφωνο,tablet,laptop,mac book σας από τους παρακάτω ασφαλισμένους κινδύνους:

 • Πυρκαγιά / κεραυνός
 • Κλοπή μετά από διάρρηξη
 • Τυχαία θραύση κρυστάλλων (τυχαία θραύση οθόνης ή/και κρυστάλλου της ασφαλισμένης συσκευής σας)
 • Νερά, καλύπτεται η ασφαλισμένη συσκευή για ζημιά από τυχαία επαφή με νερό ή άλλο υγρό στοιχείο

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

 

ΚΑΛΥΨΗ:

 

Η κατά περίπτωση παρεχόμενη ασφάλιση σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του Ασφαλιστηρίου Περιουσίας.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ:

Το ποσό που η Εταιρία καταβάλλει σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:

Δικαιούχος της ασφαλιστικής αποζημίωσης ορίζεται ο κάθε ασφαλισμένος (καταναλωτής / αγοραστής) που υπογράφει το παρόν Πιστοποιητικό Ασφάλισης.

 

 

ΔΙΕΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

 • Κλοπή κατόπιν διαρρήξεως

Ο κίνδυνος της Κλοπής με Διάρρηξη παρέχεται με την προϋπόθεση υποβολής στη GENERALI επίσημων νόμιμων εγγράφων από τις κατά τόπους Αρμόδιες Αρχές (π.χ. Αστυνομία).  Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλισμένου κινδύνου στο εξωτερικό, τα προσκομιζόμενα έγγραφα από το εξωτερικό υποβάλλονται σε νόμιμη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.

- Κλοπή κατόπιν διαρρήξεως θεωρείται η μετά από διάρρηξη ή αναρρίχηση βίαιη είσοδος σε κλειστό και στεγασμένο χώρο ή η απόπειρα βίαιης εισόδου με διάρρηξη ή αναρρίχηση με σκοπό την κλοπή -αφαίρεση ή καταστροφή ασφαλισμένων αντικειμένων ή πρόκληση ζημιών, με την προϋπόθεση να υπάρχουν εμφανή σημάδια παραβίασης στα σημεία εισόδου ή εξόδου.

- Εξαιρούνται και δεν καλύπτονται οι ζημιές που θα προκαλέσει ο κλέπτης στον παραβιασμένο χώρο.

 • Τυχαία Θραύση Κρυστάλλων (Τυχαία Θραύση Οθόνης)

Τυχαία Θραύση Κρυστάλλων καλύπτει την "Τυχαία Θραύση οθόνης ή/και κρυστάλλου κινητού ή tablet ή laptop ή  mac book". Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλισμένου κινδύνου και ζημίας, καλύπτεται το κόστος επισκευής με βάση τα νόμιμα τιμολόγια και σε περίπτωση αποδεδειγμένης μη επισκευής, καλύπτεται η αντικατάσταση του ασφαλισμένου αντικειμένου με ανώτατο όριο ευθύνης της GENERALI το ποσό της ασφαλισμένης του αξίας.

 • Νερά, καλύπτεται η ασφαλιζόμενη συσκευή για ζημιά από τυχαία επαφή με νερό ή άλλο υγρό στοιχείο. Εξαιρούνται ζημιές από εφίδρωση, ιδρώτα, ατμό. Διευκρινίζεται επίσης ότι η απώλεια του κινητού ή tablet ή laptop ή  mac book και η μη ανεύρεση του εντός θάλασσας, λίμνης, ποταμού δεν καλύπτεται.
 • Η κάλυψη ισχύει για ένα ζημιογόνο γεγονός, συνολικά για όλη την διάρκεια του ασφαλιστικού έτους και ανά ασφαλισμένη συσκευή.
 • Δηλώνεται και συμφωνείται ότι το καταβληθέν ασφάλιστρο για το εν λόγω προϊόν είναι ελάχιστα καταβλητέο και μη επιστρεπτέο.

 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ Ασφάλισης

Το Ανώτατο Ποσό Ασφάλισης ανέρχεται σε € 1.500 ανά ασφαλισμένο αντικείμενο (κινητά τηλέφωνα,tablets)

 

   Το Ανώτατο Ποσό Ασφάλισης ανέρχεται σε € 2.500 ανά ασφαλισμένο αντικείμενο (laptops,mac books)

ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

    Η αποζημίωση θα υπολογίζεται στο 70% επί του συνολικού ύψους της ζημίας/απαίτησης και η απαλλαγή (ιδία συμμετοχή) στο 30%  της   ζημίας/απαίτησης αντίστοιχα.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Σε περίπτωση επέλευσης ζημίας, η αποζημίωση καταβάλλεται από την GENERALI στον ασφαλισμένο καταναλωτή / αγοραστή, με τις εξής προϋποθέσεις:

- Υποβολή σχετικής Δήλωσης Ζημιάς στη GENERALI μέσα σε διάστημα 7 ημερών από την ημερομηνία της ζημίας:

- Αντίγραφο Τιμολογίου / Απόδειξης αγοράς

- Πρωτότυπο Τιμολόγιο επισκευής / αντικατάστασης για περιπτώσεις Θραύσης Οθόνης / Κρυστάλλων ή ζημιάς από Νερά

- Το παρόν Πιστοποιητικό Ασφάλισης.

- Προσκόμιση στην Εταιρεία αίτηση φραγής από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας. Η εν λόγω προϋπόθεση δεν ισχύει για περιπτώσεις       ενεργοποίησης της κάλυψης “τυχαία θραύση οθόνης”, “πυρκαγιάς” και “νερών”.

- Αντίγραφου δελτίου συμβάντος από τις Αρμόδιες Αρχές (Αστυνομία, Πυροσβεστική Υπηρεσία κλπ.). Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση ενεργοποίησης της κάλυψης Τυχαία Θραύση Κρυστάλλων (Τυχαία Θραύση Οθόνης) ή ζημιά από Νερά.

 

ΕΝΑΡΞΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

Η ασφαλιστική σας κάλυψη έχει ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού και για 12 μήνες με την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο είναι καινούργιο και το πιστοποιητικό έχει αγοραστεί αποκλειστικά εντός της χρονικής περιόδου από 01.08.2018 έως και 01.08.2019.

 


 

Digitech4all.eu

View Mobile / Standard